สืบเนื่องจากผลการศึกษาเชิงสถิติในประเทศไทยพบว่าโรคถุงลมโป่งพองเป็นปัญหา
สาธารณสุขที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ ของคนไทย มีประมาณการว่ามี
ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคถุงลมโป่งพองถึงประมาณปีละ 15,000 คน โดยสาเหตุหลัก
เกิดจากการผลของการสูบบุรี่ ซึ่งในจำนวนผู้สูบบุหรี่ 10 ล้านคน จะมีผู้ป่วยด้วยโรค
ถุงลมโป่งพอง 1 ล้านคน และในจำนวนนี้มี 3 แสนคนที่มีอาการชัดเจนและยังคง
ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ คลินิกฟ้าใส และ มูลนิธิโรคหืด
แห่งประเทศไทย
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา ดังกล่าวที่นับวันจะยิ่งทวีคูณ
ขึ้นมากในประเทศไทย จึงต้องการที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้กับประชาชนคนรุ่นใหม่
ได้ร่วมกันรับทราบถึงปัญหา และร่วมกันป้องกันหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Run For Your Breath 2013

 

Background Information

From the statistical study in Thailand, it was found that the Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the leading causes of death among Thai people. It was estimated that approximately 15,000 people died of COPD each year and primary cause for this disease is smoking. Of all 10 million smokers, there are about 1 million patients who are suffered from COPD. More than 300,000 patients have physical symptoms and still need to remain on continuous treatment.

The Thailand Health Professional Alliance against Tobacco (THPAAT), the Smart Quit Clinic for Smoking Cessation, and the Asthma Foundation of Thailand realize about the significance of such problem which tend to intensify over time, so they deem that it is necessary to provide knowledge and create awareness about the risks of COPD, which is caused by smoking to the new generation, with aim to make them aware of the disease, prevent it from occurring and pay more attention to their own health. Therefore, they plan to arrange “Run for Your Breath 2013”, a charity and health promotion activity. All entry fee proceeds from participants will be used to help COPD patients, so they can get better treatments and ways to improve their quality of life.